Księga wieczysta – jak ją założyć i ile to kosztuje?

księga wieczysta

Dzięki księdze wieczystej nie zachodzą wątpliwości, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Zawiera ona wszelkie informacje dotyczące wybranej posesji. Widnieją w niej także obciążenia. Jej posiadanie gwarantuje prawne bezpieczeństwo nieruchomości, zarówno dla właściciela jak i potencjalnego kupca. Określana jet ona jako rejestr stanu prawnego nieruchomości, której dotyczy.

Wciąż jednak można spotkać nieruchomości nieposiadające księgi wieczystej. Takie sytuacje najczęściej obserwuje się na wsiach. Dlatego należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do założenia takiego rejestru. Przydaje się ona np. gdy właściciel posesji stara się o kredyt lub dąży do jej sprzedaży, ponieważ każdy nabywca pragnie sprawdzić, jak wygląda stan prawny nieruchomości. Założenie księgi wieczystej można przeprowadzić samodzielnie lub powierzyć to zadanie notariuszowi.

Założenie księgi wieczystej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym reguluje proces zakładania rejestru i dokonywania w nim zmian.

Samodzielne założenie księgi wymaga udania się do właściwego dla nieruchomości sądu rejonowego i złożeniu w nim wniosku o założenie księgi wieczystej. Taki formularz można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub wypełnić na miejscu. Wniosek wymaga uzupełnienia wszystkich rubryk i opisania położenia nieruchomości zgodnego z aktualnym wypisem z rejestru gruntów.

Oprócz powyższego wniosku należy złożyć formularz żądania wpisu w księdze wieczystej. Opisuje się w nim rodzaje roszczeń, ograniczeń czy ciążącej hipoteki. Warto załączyć również wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz dokument, który poświadcza prawo własności.

Każdy dokument musi być oryginał lub kopią poświadczoną przez instytucję, która go sporządziła. Gdy wydano decyzję administracyjną lub orzeczenie sądowe, pismo powinno posiadać klauzulę prawomocności. Na tym etapie wnioskujący poniesie pierwsze koszty. Wypis z rejestru gruntów kosztuje 12 zł za pierwszą działkę, oraz 6 zł za kolejne, natomiast wyrys to koszt 120 zł za pierwszą działkę i 12 zł za kolejną w tej samej miejscowości.

Nie tylko właściciel może wnioskować o założenie księgi wieczystej. Oprócz niego, z takim wnioskiem może wystąpić posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wierzyciel, który nabył odpowiednie prawa, osoba, która posiada ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości lub właściwa jednostka państwowa, uprawniona do złożenia tego wniosku.

Koszty założenia księgi wieczystej

Opłaty, które należy ponieść podczas zakładania księgi wieczystej, reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Według Ustawy, założenie księgi wieczystej to kosztuje 100 zł. Wpis hipoteki do rejestru wynosi 200 zł. Oprócz tego należy zapłacić podatek w wysokości 19 zł. Wpisy dotyczące własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu wynoszą 150 zł.

Pomoc notariusza

W momencie, gdy notariusz będzie prowadzić sprawę założenia księgi wieczystej, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć mu wszystkie powyżej opisane dokumenty. Na ich podstawie zostanie wypełniony wniosek, za który pobierze on stosowną opłatę, określoną przez Rozporządzenie.

Informacje zaczerpnięte z notariuszgdynia.pl