Polska gospodarka na progu srebrnej rewolucji

Polska gospodarka na progu srebrnej rewolucji

 

 

W Polsce podobnie jak i w całej Europie społeczeństwo się starzeje. W ciągu najbliższej dekady sytuacja demograficzna zmieni się diametralnie. W 2050 r. Polska stanie się jednym z krajów Europy o najbardziej zaawansowanym procesie starzenia się populacji. Wskaźnik starości wzrośnie w Polsce prawie dwukrotnie i wyniesie ponad 30%. To przesunie nas na 7. pozycję wśród krajów Unii Europejskiej o najstarszej strukturze wieku. W związku z tak wyraźnymi zmianami w demografii, niezbędne jest dostosowywanie całej gospodarki i ekonomii dla nowego profilu pacjenta i klienta – seniora.

Dnia 9 czerwca 2017 r. odbędzie się III Kongres Gospodarki Senioralnej, którego organizatorami są Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. III Kongres jest kontynuacją dialogu społecznego między biznesem i środowiskami senioralnymi a rządem oraz parlamentu.

–       Podczas tegorocznego III Kongresu będziemy skupiać się na działaniach, które możemy zrobić w przyszłości. O ile ubiegłoroczna deklaracja programowa wskazała zasoby i kierunki działania, tak w tej chwili będziemy skupiać się na tym co robić na kolejnym etapie. “Polska gospodarka na progu srebrnej rewolucji” obrazuje pewien przełomowy moment, w którym właśnie w tej chwili się znajdujemy. Duże obciążenie finansów publicznych, z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Niska dzietność. Z drugiej strony mnóstwo przykładów z zagranicy i przykładów z już rodzącego się rynku usług dla osób starszych u nas w Polsce. To wszystko ubrane w rozwiązania nowych technologii, e-społeczeństwo, ekonomię współdzielenia. Będziemy mówić o pojęciach dotychczas niedyskutowanych, które mogą być szansą rozwoju dla polskich przedsiębiorców i dawać nowe miejsca pracy –  wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wspiera działania na rzecz rozwoju usług i dóbr dla osób starszych oraz młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej i zdrowej starości. W ocenie Instytutu gospodarka senioralna może i powinna być pozytywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski. W tym celu Instytut wspólnie z Ministerstwem Rozwoju organizuje coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim – Kongres Gospodarki Senioralnej. W 2017 r. odbędzie się już trzecia edycja Kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”. Ważną kwestią III Kongresu Gospodarki Senioralnej będzie opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania.

Podczas kongresu spotkają się przedstawiciele biznesu, władz centralnych, samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym. Celem jest stworzenie jak najlepszych warunków życia i funkcjonowania dla seniorów. Chodzi o to, by gospodarka senioralna stała się czynnikiem rozwoju gospodarczego dla przedstawicieli środowisk senioralnych, środowiska finansowego, deweloperów, polityków i samorządów, służby zdrowia oraz świata nauki.

Wydarzenie będzie miało zasięg europejski. Wezmą w nim udział wybitni eksperci. Efektem będą wypracowane wspólnymi siłami Rekomendacje Kongresu Gospodarki Senioralnej, opisane w „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”. Będą to wytyczne do wypracowania rozwiązań w kluczowych kwestiach dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce. Wytyczne zostaną zaprezentowane przedstawicielom Rządu RP.

W kongresie weźmie udział ponad 300 uczestników. W debatach zabiorą głos przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarki Krajowej, Związku Banków Polskich, PFRON-u i innych podmiotów.

Panele dyskusyjne w trakcie III Kongresu będą skupione wokół następujących zagadnień:

 • znaczenie srebrnej gospodarki,
 • finanse,
 • ubezpieczenia,
 • budownictwo,
 • produkty i usługi dla seniorów,
 • rynek pracy 50+,
 • rynek konsumencki 65+,
 • nowe technologie w opiece medycznej i opiece nad osobami niesamodzielnymi,
 • ochrona zdrowia.

 

W programie Kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji” eksperci podczas paneli będą dyskutować m.in. na następujące tematy:

 1. Gospodarka przyjazna seniorom, jako realny powód powrotu z zagranicy Polaków na emeryturę do ojczyzny.
 2. Szanse rozwoju usług senioralnych dla klientów z zagranicy: turystyka i turystyka medyczna, usługi opiekuńcze.
 3. Kreowanie środowiska przyjaznego osobom starszym, modele mieszkalnictwa dedykowane seniorom, standardy budownictwa senioralnego.
 4. Właściwe dostosowanie mieszkań oraz opieki medycznej i ich wpływ na wydłużenie samodzielności oraz poprawy jakości życia.
 5. Senior klient – senior konsultant/sprzedawca/usługodawca. Starzenie się rynku pracy nie musi oznaczać katastrofy.
 6. Zmieniająca się demografia i jej wpływ na kształtowanie modeli społecznych i rynku pracy.

 

Wypracowane podczas wydarzenia rekomendacje będą stanowiły podstawę merytoryczną do rozpoczęcia dialogu społecznego między biznesem i środowiskami senioralnymi a rządem oraz parlamentem. Celem działań na rzecz gospodarki senioralnej jest zlikwidowanie barier ograniczających jej rozwój w Polsce.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie: www.kigs.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.