Przepisanie majątku za życia na jedno dziecko

Przepisanie majątku za życia na jedno dziecko

Rodzice myślą o zabezpieczeniu swoich potomnych na różne sposoby. Po ich śmierci nastąpi dziedziczenie. Istnieje jednak również możliwość przepisania majątku jeszcze za życia.

Jak można przepisać majątek na dzieci

Przepisanie majątku na potomków może odbyć się na trzy sposoby. Można zrobić to umową darowizny, umową dożywocia lub za pomocą testamentu.

W umowie darowizny, rodzice mogą darować dzieciom majątek, bez oczekiwania świadczenia w zamian. Dlatego też, to rozwiązanie jest bardzo popularne. Często przy okazji darowizny ustanawia się służebność, dzięki której rodzice zachowują prawo do korzystania z konkretnych części nieruchomości. Niestety, zdarza się, że umowa darowizny jest przyczyną konfliktów międzypokoleniowych, szczególnie, gdy obdarowany wykazuje się niewdzięcznością.

Korzystniejszym rozwiązaniem może być umowa dożywocia. W tym przypadku, właściciel nieruchomości, razem z przeniesieniem jej własności na inną osobę, otrzymuje dożywotnie utrzymanie oraz opiekę. Dziecko, na które przepisano nieruchomość w tej formie jest obowiązane zaopiekować się rodzicem – zapewnić mu wyżywienia, środki niezbędne do życia, opiekę.

Trzecią formą przepisania majątku jest testament. Zasadnicza różnica między tą a pozostałymi formami jest taka, iż skutki rozporządzenia testamentowego następują po śmierci rodziców.

Przepisanie majątku na dziecko w praktyce

Przepisanie na dziecko składnika majątku takiego jak dom czy mieszkanie musi odbyć się w formie aktu notarialnego. Niezachowanie formy skutkować będzie nieważnością czynności. Jeśli przedmiotem umowy darowizny lub dożywocia jest nieruchomość należąca do obojga małżonków, to oni muszą zawrzeć umowę wspólnie. Testament z kolei można spisać wyłącznie indywidualnie. Warto tu wspomnieć, że konkretny składnik majątku zapisać można dziecku zapisem windykacyjnym.

Można zastanawiać się jaka jest sytuacja innych dzieci, jeśli rodzice zdecydują się przenieść majątek na jedno z nich. W przypadku zapisu testamentowego, bracia lub siostry mogą się domagać zachowku od tego dziecka, któremu przypadł majątek. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku darowizny. Taka konstrukcja prawna ma na celu ochronę potomków, którzy bez wyraźnego powodu zostali przez rodzica pominięci.

W przypadku umowy dożywocia sytuacja jest inna. Majątek przepisany na jedno dziecko umową dożywocia nie uprawnia jego rodzeństwa do domagania się zachowku. Dlatego też, taka forma jest najkorzystniejsza dla obdarowanego, ale najmniej korzystna dla jego rodzeństwa. Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie ustawowe jest sprawiedliwe, zważywszy na fakt, iż to obdarowany zostaje zobowiązany do opieki nad rodzicami i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Umowa darowizny jak już wspomniano, często jest zarzewiem konfliktów – zazwyczaj mają one miejsce właśnie w związku z roszczeniem o zachowek. Dochodzić go można w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu lub jeśli takowego nie ma – od śmierci rodzica.

Czy ma sens przepisanie majątku na jedyne dziecko?

Często zadawane jest pytanie – czy ma sens dokonywanie konkretnych czynności prawnych, jeśli posiada się tylko jedno dziecko? To zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeśli mamy pewność co do faktu, że nasze dziecko to nasz jedyny spadkobierca, testament nie jest dokumentem, który koniecznie trzeba sporządzać.

Co innego z umową darowizny i dożywocia – każda z nich sprawia, że majątek staje się własnością potomka jeszcze za życia rodzica. Takie rozporządzenia prawne mają więc sens, jeśli z jakiegoś powodu chcemy zabezpieczyć dziecko już teraz – na przykład podejmujemy się biznesu o wysokim stopniu ryzyka. Umowa dożywocia zabezpiecza także rodzica – także w sytuacji, gdy mógłby być na tyle stary i schorowany, aby nie móc zająć się swoimi sprawami.

Więcej informacji na temat przepisywania majątku na dzieci za życia, dostępnych jest na stronie slupinska.eu.