Regulamin Konkursu „Recenzja Miesiąca”

Regulamin konkursu „Recenzja miesiąca”

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem konkursu „Recenzja miesiąca” na najciekawsze recenzje książek.

2. Organizatorem konkursu „Recenzja miesiąca” (zwanego dalej Konkursem) jest właściciel serwisu Seniorzy24.pl, firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska z siedzibą we Wschowie przy ul. Zygmunta Starego 2b/3 (nazywana dalej Organizatorem).

3. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie Seniorzy24.pl.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 15. marca 2015 roku i będzie trwał do 31. grudnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie Seniorzy24.pl.

  • Pierwszy etap konkursu trwa od 15 marca do 30 kwietnia 2015 roku.
  • Każdy kolejny etap rozpocznie się 1 dnia miesiąca i będzie trwał do ostatniego dnia miesiąca.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II Warunki uczestnictwa

W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

 

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestników jest napisanie recenzji wybranej przez siebie książki (nazywana dalej Recenzją). Recenzja powinna mieścić się w granicach 500- 4000 znaków.

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w dowolnym miesiącu, podczas trwania konkursu prześle recenzję drogą elektroniczną na adres biuro@seniorz24.pl.

3. E-mail zawierający konkursową Recenzję powinien zawierać:
• tekst recenzji;
• imię i nazwisko lub pseudonim autora;
• tytuł oraz autora recenzowanej książki
• oraz do wiadomości redakcji imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika konkursu, niezbędne do zawiadomienia o wygranej w Konkursie.

4. Wysłanie recenzji do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
• przeniesienie na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do recenzji bez dodatkowego wynagrodzenia,
• jej opublikowanie na stronie Seniorzy24.pl, użyciu jej do celów promocji i reklamy, jak również wykorzystanie jej na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia recenzji do konkursu polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami;
• przetwarzanie przez Organizatora podanych w zgłoszeniu konkursowym danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

5. Recenzja nadesłana na Konkurs :
• winna stanowić w całości oryginalną twórczość uczestnika konkursu,
• nie może być plagiatem ani kopią innych utworów ani ich fragmentów,
• nie może być obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

6. Autor recenzji zgłaszając ją do udziału w konkursie oświadcza, że posiada pełnie praw autorskich do recenzji, recenzja nie narusza praw osób trzecich, oraz nie ma żadnych wad prawnych, które uniemożliwiły by jej udział w konkursie.

7. Każdy uczestnik może przysłać dowolną ilość recenzji na każdy etap Konkursu.

8. Każda recenzja bierze udział tylko raz w Konkursie. Wielokrotnie przesłany tekst nie będzie brany po raz kolejny pod uwagę.

9. Nadesłane recenzje będą oceniane przez przedstawiciela organizatora, który raz w miesiącu wybierze trzy najlepsze recenzje. Autorzy wybranych tekstów otrzymają nagrody przewidziane na dany miesiąc (nagrody każdorazowo będą wskazane na stronie Seniorzy24.pl oraz w informacjach promocyjnych).

10. Zwycięskie Recenzje zostaną opublikowane na łamach serwisu Seniorzy24.pl opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora oraz informacją o zdobytej nagrodzie.

11. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwracalna.

12. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.

13.W uzasadnionych przypadkach nagroda w wybranym miesiącu może nie zostać przyznana.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów przed publikacją na stronie.

15. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu odbędzie się do 10 dnia następnego miesiąca.

16. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

17. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie Seniorzy24.pl.

18. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.

19. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.

 

III Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Seniorzy24.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie Seniorzy24.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie Seniorzy24.pl.

4. Przesyłanie recenzji na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

5. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.

6. organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.

7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 kc.