Regulamin konkursu „Wspomnień Czar”

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem konkursu „Wspomnień Czar” na najciekawiej spisane wspomnienia.
 2. Organizatorem konkursu „Wspomnień czar” (zwanego dalej Konkursem) jest właściciel serwisu Seniorzy24.pl, firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska z siedzibą we Wschowie przy ul. Zygmunta Starego 2b/3 (nazywana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie Seniorzy24.pl.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 1. września 2018 roku i będzie trwał do 31. grudnia 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie Seniorzy24.pl.
 • Pierwszy etap konkursu trwa od 1 do 30 września 2018 roku.
 • Każdy kolejny etap rozpocznie się 1 dnia miesiąca i będzie trwał do ostatniego dnia miesiąca.
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone do 10 dnia kolejnego miesiąca od zakończenia edycji konkursu.
 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest spisanie w dowolnej formie wspomnień dotyczących wskazanej w wybranym miesiącu tematyki.
 2. Informacja dotycząca tematu wspomnień w konkretnym etapie konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej serwisu Seniorzy24.pl oraz FanPage https://www.facebook.com/seniorzy24pl/.
 3. Tekst wspomnień musi się mieścić w granicach 1500- 2500 znaków.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w dowolnym miesiącu, podczas trwania konkursu prześle recenzję drogą elektroniczną na adres biuro@seniorz24.pl lub skorzysta z formularza konkursowego.
 5. E-mail zawierający tekst konkursowy powinien zawierać:
  • tekst konkursowy;
  • imię i nazwisko lub pseudonim autora;
  • oraz do wiadomości redakcji imię, nazwisko oraz adres e-mail uczestnika konkursu, niezbędne do zawiadomienia o wygranej w Konkursie.
 6. Wysłanie tekstu wspomnień do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przeniesienie na organizatora konkursu, majątkowych praw autorskich do tekstu bez dodatkowego wynagrodzenia,
  • opublikowania go na stronie Seniorzy24.pl, użyciu tekstu do celów promocji i reklamy, jak również wykorzystanie tekstu na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia treści wspomnień do konkursu polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami;
  • przetwarzanie przez Organizatora podanych w zgłoszeniu konkursowym danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 7. Tekst wspomnień nadesłany na Konkurs :
  • winien stanowić w całości oryginalną twórczość uczestnika konkursu,
  • nie może być plagiatem ani kopią innych utworów ani ich fragmentów,
  • nie może być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
 8. Autor tekstu zgłaszając go do udziału w konkursie oświadcza, że posiada pełnie praw autorskich do treści wspomnień, nie narusza ona praw osób trzecich, oraz nie ma żadnych wad prawnych, które uniemożliwiły by jej udział w konkursie.
 9. Każdy uczestnik może przysłać dowolną ilość tekstów na każdy etap Konkursu.
 10. Każdy tekst bierze udział tylko raz w Konkursie. Wielokrotnie przesłany tekst nie będzie brany po raz kolejny pod uwagę.
 11. Nadesłane teksty zostaną sprawdzone przez pracowników redakcji a następnie opublikowane na stronie Seniorzy24.pl.
 12. Po upływie miesiąca wszystkie nadesłane i opublikowane prace zostaną ocenione oceniane przez przedstawiciela organizatora, który raz w miesiącu wybierze najlepszą z nich. Autorzy wybranych tekstów otrzymają nagrody przewidziane na dany miesiąc (nagrody każdorazowo będą wskazane na stronie Seniorzy24.pl oraz w informacjach promocyjnych).
 13. Zwycięskie teksty zostaną oznaczone jako nagrodzone.
 14. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwracalna.
 15. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 16. W uzasadnionych przypadkach nagroda w wybranym miesiącu może nie zostać przyznana.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów przed publikacją na stronie.
 18. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu odbędzie się do 10 dnia następnego miesiąca.
 19. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 20. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie Seniorzy24.pl.
 21. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 22. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.

 

III Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Seniorzy24.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie Seniorzy24.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie Seniorzy24.pl.
 4. Przesyłanie tekstów na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych. Informacje dotyczące zarządzania danymi osobowymi znajdują się w Polityce Prywatności serwisu Seniorzy24.pl.
 6. organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 kc.