Regulamin ramowy konkursów organizowanych na profilu facebook.com/seniorzy24pl

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest ramowym regulaminem konkursów organizowanych na profilu FB www.facebook.com/seniorzy24pl (nazywany dalej Regulaminem).
 2. Organizatorem konkursów (zwanego dalej Konkursami) jest właściciel serwisu Seniorzy24.pl, firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska z siedzibą we Wschowie przy ul. Zygmunta Starego 2b/3 (nazywana dalej Organizatorem).
 3. Konkursy przeprowadzane są przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie http://seniorzy24.pl/regulamin-ramowy/
 4. Każdy konkurs rozpoczyna się i kończy zgodnie z zapowiedzią znajdującą się w informacji dotyczącej konkretnego konkursu opublikowanej na stronie seniorzy24.pl oraz/lub www.facebook.com/seniorzy24pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia konkursu. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie http://seniorzy24.pl/
 5. Konkursy odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie może brać udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją konkursu.

III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zadania i/lub udzielenie odpowiedzi na znajdujące się w poście konkursowym pytanie.
 2. Odpowiedzi na pytanie można udzielać w terminie wskazanym we wpisie.
 3. Wśród osób, które wykonają zadanie lub odpowiedzą na pytanie zostanie wybrany zwycięzca.
 4. Uczestnicy konkursu mają zakaz zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym etc.
 5. Odpowiedzi będą oceniane przez przedstawiciela organizatora, który wybierze zwycięzcę.
 6. Autorzy wybranych odpowiedzi otrzymają nagrodę przewidzianą w Konkursie.
 7. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Informacja o przyznanej nagrodzie (wraz z danymi: imię, nazwisko, nick osoby wygrywającej konkurs) zostanie opublikowana w serwisie http://seniorzy24.pl/konkursy/ lub na https://www.facebook.com/seniorzy24pl.
 9. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 10. W uzasadnionych przypadkach nagroda może nie zostać przyznana.
 11. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym, z którego została udzielona odpowiedź.
 12. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 13. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 14. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.
 15. Nagrody o wartości powyżej 760 zł objęte są 10% podatkiem.
 16. Podatek od nagrody regulowany jest przez organizatora.
 17. Odpowiedź na informację o wygranej musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku jej baraku nagroda nie zostanie przyznana.

III Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://seniorzy24.pl/regulamin-ramowy/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, bez informowania o nich, z zastrzeżeniem, że regulamin nie będzie zmieniany podczas trwania edycji konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konkursu, o czym poinformuje na stronie Seniorzy24.pl.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian w swoich danych osobowych.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 KC.