Regulamin „Wakacje z książką 2016”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem akcji „Wakacje z książką 2016”.
 2. Organizatorem akcji „Wakacje z książką 2016” (zwana dalej akcją wakacyjną) jest właściciel serwisu Seniorzy24.pl, firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska z siedzibą we Wschowie przy ul. Zygmunta Starego 2b/3 (nazywana dalej Organizatorem).
 3. Akcja wakacyjna przeprowadzana jest przez Organizatora według zasad określonych w niniejszym regulaminie, który opublikowany jest na stronie Seniorzy24.pl.
 4. Akcja wakacyjna rozpocznie się dnia 1. lipca 2016 roku i będzie trwał do 31. sierpnia 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia akcji. Informacja dotycząca zmiany zostanie umieszczona na stronie Seniorzy24.pl.
 1. Akcja wakacyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II Warunki uczestnictwa

 1. W akcji „Wakacje z książką 2016” może brać udział każdy.
 2. Nagrodzone nie mogą zostać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem i organizacją akcji.

 

III Zasady akcji „Wakacje z książką 2016”

 1. Celem akcji wakacyjnej jest zachęcenie do czytania oraz dzielenia się informacjami o książkach.
 2. Zadaniem uczestników jest aktywne włączenie się do promowania czytelnictwa seniorów.
 3. Każdy uczestnik akcji może:   przysłać do redakcji recenzję czytanej książki, skomentować artykuły związane z literaturą znajdujące się na stronie Seniorzy24.pl lub brać aktywny udział w dyskusjach dotyczących literatury na profilu FB https://www.facebook.com/seniorzy24pl/.
 4. E-mail zawierający recenzję powinien zawierać:
  • tekst recenzji;
  • imię i nazwisko lub pseudonim autora;
  • tytuł oraz autora recenzowanej książki.
 5. Wysłanie recenzji do Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przeniesienie na organizatora akcji majątkowych praw autorskich do recenzji bez dodatkowego wynagrodzenia,
  • jej opublikowanie na stronie Seniorzy24.pl, użyciu do celów promocji i reklamy, jak również wykorzystanie jej na wszystkich znanych w chwili zgłoszenia recenzji do konkursu polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami;
  • przetwarzanie przez Organizatora podanych w zgłoszeniu konkursowym danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 6. Przesłana recenzja :
  • winna stanowić w całości oryginalną twórczość uczestnika konkursu,
  • nie może być plagiatem ani kopią innych utworów ani ich fragmentów,
  • nie może być obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
 7. Autor recenzji zgłaszając ją do udziału w akcji oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do recenzji, recenzja nie narusza praw osób trzecich, oraz nie ma żadnych wad prawnych, które uniemożliwiły by jej udział w akcji wakacyjnej.
 8. Każdy uczestnik może przysłać dowolną ilość recenzji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania tekstów przed publikacją na stronie.

IV. Nagrody akcji „Wakacje z książką 2016”

 1. W wakacyjnej akcji nagrodzeni zostaną najaktywniejsi uczestnicy, czyli osoby, które nadeślą największą liczbę recenzji, najczęściej będą udzielały się w dyskusje dotyczące książek.
 2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje przedstawiciel Organizatora.
 3. Decyzja przedstawiciela organizatora jest ostateczna i nieodwracalna.
 4. Reklamacje w gestii wyboru zwycięzcy nie będą uwzględnione.
 5.  W uzasadnionych przypadkach nagroda może nie zostać przyznana.
 6.  Ogłoszenie listy osób nagrodzonych nastąpi do 10 września 2016 roku.
 7. Laureaci nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 8. Nagroda zostanie wysłana do laureatów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie Seniorzy24.pl.
 9. Nagroda nie może zostać przekazana osobom trzecim.
 10. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną.

 V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Seniorzy24.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje zainteresowanych na stronie Seniorzy24.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia akcji „Wakacje z książką 2016”, o czym poinformuje na stronie Seniorzy24.pl.
 4. Przesyłanie recenzji lub napisanie komentarza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia akcji wakacyjnej jest firma Arial-Media Mateusz Janik z siedzibą w Niechlowie. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Administratora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji wakacyjnej, w tym także do wydania nagród. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody. W celach związanych z realizacją Konkursu, Administrator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Pocztę, firmy kurierskie oraz inne osoby.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 919 – 921 kc.