Regulamin serwisu Seniorzy24.pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Seniorzy24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu Seniorzy24.pl (zwanego też „Serwisem”) jest firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska posiadająca siedzibę we Wschowie przy ul. Zygmunta Starego 2b/3 – zwana również w dalszej części Administratorem lub Usługodawcą.

1.2. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.) i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

1.3. Seniorzy24.pl jest serwisem stanowiącym zbiór treści o charakterze informacyjnym i poradnikowym. Treści publikowane w serwisie pochodzą z różnych źródeł.

1.4. Serwis oparty jest o treści:

 • Redakcyjne – tworzone przez pracowników serwisu lub zlecane;
 • Reklamowe – pochodzące od reklamodawców;
 • Zewnętrzne – dostarczane przez użytkowników, serwisy informacyjne itp.

1.5. Elementy społecznościowe Serwisu umożliwiają Użytkownikom serwisu wymianę informacji oraz własnych spostrzeżeń i opinii.

1.6. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże niektóre funkcjonalności Serwisu są dostępne jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.

1.7. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.

1.8. W Serwisie mogą być dostępne czasowo lub stale usługi odpłatne, z których Użytkownik może skorzystać tylko na własne życzenie i po uregulowaniu opłaty. Cennik opłat za usługi płatne regulowany jest osobnymi zapisami.

1.9. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Regulamin –dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się w zakładce Regulamin na stronie seniorzy.pl stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca – właściciel serwisu, firma Corpicorn Agnieszka Pytlińska (zwany też Administratorem).
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://seniorzy24.pl/ (zwany też Portalem).
 4. Użytkownik– osoba korzystająca z zasobów i funkcjonalności Serwisu. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia. Osoba małoletnia może korzystać z serwisu za zgodą opiekuna prawnego.
 5. Konto Użytkownika (Konto) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
 6. Awatar – graficzny obraz prezentujący Profil Użytkownika.
 7. Post – forma wypowiedzi Zarejestrowanego Użytkownika w ramach jego funkcjonalności.
 8. Materiały – wszelkie zamieszczone przez Użytkownika na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu teksty, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały multimedialne oraz inne treści w formie Linku do strony lub pliku.
 9. Link do strony – odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony został Materiał.
 10. Partner Marketingowy – podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (reklamodawca).
 11. Partner Treściowy – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy, będący autorem artykułu zamieszczonego w Serwisie i odpowiadający za jego treść.
 12. Materiały Reklamowe – materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone przez Partnerów Marketingowych.
 13. Link– odnośnik przekierowujący do strony internetowej.
 14. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod https://seniorzy24.pl/polityka-prywatnosci/
 15. Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, korzystający z zasobów i funkcjonalności serwisu bez uprawnień.
 16. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

1.10 Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. W celu odstąpienia należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu litem poleconym na adres Usługodawcy, lub też przesłać je w formie elektronicznej na adres e-miał biuro@seniorzy24.pl.

 

 1. REJESTRACJA W PORTALU

2.1. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędna jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie.

2.2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien:

 1. przejść do strony rejestracji,
 2. wypełnić formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane,
 3. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,
 4. uaktywnić konto za pomocą linku przesłanego przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2.3. Dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe oraz aktualne.

2.4. Zarejestrowany Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, ma również dostęp do usług oferowanych odpłatnie.

2.5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zamieszczenia Awatara – obrazka, który graficznie prezentuje Zarejestrowanego Użytkownika. Zawartość obrazka ustawionego jako Awatar musi być zgodna z prawem i dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawnych lub dobrych obyczajów Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awataru bez powiadomienia Użytkownika.

2.6. Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie i założeniu Konta oświadcza, że:

 1. zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin,
 2. zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności,
 3. wyraża zgodę na upublicznienie przez Administratora danych zawartych w Profilu Użytkownika, w tym swojego wizerunku – jeśli np. znajduje się w Awatarze, jak również zdjęć, tekstów oraz innych Materiałów w nim zawartych. Upublicznienie danych nie dotyczy: adresu e-mail, hasła do Konta, kodów aktywacyjnych oraz innych danych dostępowych. (UWAGA! Login obierany przez Użytkownika podczas rejestracji jest widoczny dla wszystkich Użytkowników Serwisu – tym samym zaleca się, aby nie zawierał informacji umożliwiające ustalenie tożsamości Użytkownika),
 4. wyraża zgodę na wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji,
 5. wyraża zgodę na przesyłanie mu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 6. oświadcza, że podane dane są prawdziwe i aktualne.

2.7. Podanie danych, podczas rejestracji, jest dobrowolne, a równocześnie konieczne do uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2.8. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych jest firma Arial-Media z siedzibą pod adresem Siciny 66, 56-215 Niechlów.

2.9. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się ze stosownym żądaniem przesłanym do Administratora w formie pisemnej, lub elektronicznej za pomocą wiadomości e- mail.

2.10. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez niego dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu.

 1. ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą publikować w ramach Serwisu Posty.

3.2. Administrator nie ingeruje w treść Postów – oraz w granicach określonych przez prawo –nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez ich publikacje.

3.3. Posty stanowią prywatne opinie i wypowiedzi Zarejestrowanych Użytkowników.

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Postów, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą one naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich bądź też naruszają prawo lub dobre obyczaje.

3.5. Użytkownik zamieszczając Post oświadcza, że nie narusza on, żadnych praw osób trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych treści.

3.6. W granicach dopuszczalnych prawem, Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Posty, które opublikował w Serwisie.

3.7. Użytkownik korzystający z Portalu może zgłosić Post, który narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Administratorowi, za pośrednictwem linku lub przesyłając zawiadomienie na adres mailowy Administratora.

3.8. Użytkownik Serwisu może zgłosić swoje uwagi oraz zawiadomić o błędach przesyłając informację na adres mailowy Administratora.

3.9. Użytkownik publikując treści w Serwisie, niezależnie od ich formy (pliki tekstowe, graficzne, multimedialne, linki do stron) udziela Administratorowi licencji do korzystania z tych treści na wszelkich dostępnych polach eksploatacji. Licencja obejmuje również:

 1. rozpowszechnianie utworu w inny sposób, niż określony w pkt. 2 art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – a więc w szczególności: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 2. prawo do tworzenia papierowych wersji treści;
 3. prawo wykorzystania treści w celu promocji i reklamy Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w celach związanych z marketingiem własnym Usługodawcy. Uprawnienie to dotyczy także opracowań treści;
 4. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
 5. prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

3.11. Licencja, o której mowa w ust. 3.10 jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie opublikowania jej w Serwisie. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. Licencja niniejsza zostaje udzielona na okres pięciu lat; po czym zostaje automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Usługodawca nadal ma prawo do korzystania z udzielonej mu przez Użytkownika licencji.

 1. ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W SERWISIE

4.1. Artykuły w serwisie pochodzą z różnych źródeł.

4.2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Usługodawca, ogranicza swą odpowiedzialność jedynie do treści, które sam redaguje merytorycznie.

4.3. W przypadku treści dostarczanych przez Partnerów Treściowych oraz Reklamodawców Usługodawca – nie ingeruje w merytoryczną wartość treści, nie ponosi również odpowiedzialności za nią.

4.4. W przypadku uznania, iż dany artykuł narusza czyjeś prawa, należy to zgłosić mailowo Administratorowi. Każde zgłoszenie winno zawierać uzasadnienie.

 1. INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

5.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (na podstawie wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych/Marketingowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.

5.2. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam/treści marketingowych odpowiadają wyłącznie reklamodawcy.

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. nie zamieszczania w Postach treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, wirusy i inne podobne,
 2. nie działania w sposób naruszający prawa innych Użytkowników (w majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz ich prawo do prywatności),
 3. nie zamieszczania w Portalu materiałów zawierających treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, spamerskim, w tym Linków (o ile cel zamieszczenia Linku służy w istocie kryptoreklamie a nie przedstawieniu lub rozwiązaniu problemu, w związku z którym powstał Post),
 4. nie podejmowania działań i zamieszczania Postów zawierających treści, mogących utrudnić bądź uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,

6.2. W razie naruszania zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności powyższych postanowień, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Postu samodzielnie. Może też zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

7.1. W granicach dopuszczalnych przez prawo, przy poszanowaniu uprawnień przysługujących konsumentom, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z niego,
 2. treść i formę publikowanych Postów i innych materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Zarejestrowanych Użytkowników,
 3. treść i formę opisów Profili Użytkowników Zarejestrowanych,
 4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
 5. szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta osobom trzecim,
 6. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
 7. utratę Postów i innych materiałów zamieszczonych w Serwisie.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. czasowego wyłączania Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
 2. usuwania każdego Postu lub innego materiału, bez uprzedniego powiadomienia, naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu,
 3. usunięcia każdego Postu lub innego materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
 4. zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Postów i innych materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
 5. zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności,
 6. skasowania, przez Administratora, całej zawartości Portalu.

7.3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może w każdym czasie ulegać zmianom wprowadzanym przez Administratora. Administrator będzie starał się informować na łamach Serwisu o wprowadzanych zmianach.

7.4. Administrator, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym zagwarantowaniu praw konsumenta, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tytułu decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.

7.5. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji lub nieprawidłową transmisją, opóźnieniami bądź przerwami w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Administrator informuje, że zawarte w Serwisie teksty, znaki towarowe, logo, grafiki oraz inne oryginalne materiały i pliki chronione są prawem autorskim.

8.2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z udostępnianych treści wyłącznie w zakresie osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

 1. REKLAMACJE

 

9.1. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

9.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora.

9.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji.

9.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, jeśli jej rozpoznanie wymaga pozyskania dodatkowych informacji lub jest utrudnione z przyczyn niezależnych od Administratora. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu czasu rozpatrzenia reklamacji.

9.7. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

 1. ZMIANA REGULAMINU

10.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

10.2.Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana przez Administratora w widocznym miejscu Serwisu.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Usługodawca oświadcza, iż w celu prawidłowego działania serwisu użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy co najmniej średniej klasy. Nadto prawidłowe działanie z serwisu gwarantuję używanie najnowszych przeglądarek internetowych.