Zaliczka czy zadatek? Jest różnica!

Różnice pomiędzy zadatkiem i zaliczką okazują się subtelne, ujawniając się w przypadku niedopełnienia umowy lub nie wywiązania się z realizacji określonej usługi – z uwagi na często pojawiające się wątpliwości, odnoszące się do tego tematu, warto przyjrzeć się bliżej formalnym i prawnym kwestiom wpłacania zaliczki oraz zadatku.

Zaliczka czy zadatek? – różnice

Zarówno zaliczka, jak i zadatek odnoszą się do określenia kwoty finansowej, wpłacanej przed wykonaniem różnego rodzaju usług – umowa zawarta pomiędzy klientem i usługodawcą umożliwia bowiem ustalenie obowiązku zaliczki lub zadatku, których konsekwencje w przypadku niedotrzymania zobowiązań są odmienne.

Warto zaznaczyć, że zadatek występuje wyłącznie wtedy, gdy zostaje wyraźnie określony w treści zawieranej umowy. W przypadku pominięcia stosownej klauzuli, wszelkie płatności przed realizacją usługi określane są jako zaliczka.

Kiedy wpłacany jest zadatek?

Zadatek przekazywany jest osobie, będącej stroną zawieranej umowy wykonującą określoną usługę – klient zamawiający daną usługę wręczając zadatek powinien mieć świadomość, że straci go w przypadku niedotrzymania umowy i chęci rozwiązania jej bez odebrania zrealizowanej usługi. Analogicznie, osoba będąca wykonawcą umowy w sytuacji nie zrealizowania obiecanej usługi zobligowana jest do wypłacenia zamawiającemu podwójnej wartości wpłaconego zadatku. Można więc uznać, że zadatek stanowi formę zabezpieczenia i odszkodowania w przypadku nie zrealizowania planowanej usługi.

Warto zaznaczyć, że wysokość zadatku nie powinna przekraczać dwudziestu procent całości końcowej kwoty za usługę.

Podstawy formalne wpłacania zaliczki

Zaliczką określa się kwotę pieniężną wpłacaną na poczet przyszłych świadczeń – oznacza to, że zostaje ona doliczona do końcowej kwoty koniecznej do opłacenia usługi i staje się swego rodzaju częścią ceny zawartej w umowie. W związku z tym w przypadku niedopełnienia zobowiązań zawartych w umowie, usługodawca zobligowany jest do zwrotu zaliczki w tej samej wysokości, w której ją otrzymał – nie musi więc ponosić kosztów opłacania jej podwójnej wartości.

Podstawą prawną omawianych założeń jest Kodeks Cywilny, określający przebieg wpłacania określonych kwot finansowych, mających na celu zabezpieczenie zawieranych umów odnoszących się do wykonania różnego rodzaju usług.

Zasadność korzystania z powyższych możliwości

Zawieranie umów wiąże się niejednokrotnie z koniecznością zawierzenia i okazania zaufania drugiej stronie – w przypadku posiadania wątpliwości dotyczących rzetelności partnera umowy, warto skorzystać z możliwości zabezpieczenia się wspomnianymi powyżej formami finansowymi.

W porównaniu dwóch rozwiązań, w roli asekuracyjnej lepiej sprawdzi się zadatek, który zapewnia wynagrodzenie odszkodowawcze w przypadku ewentualnego nie wywiązania się usługodawcy z podjętej umowy. Konieczność zapłaty dwu krotności zadatku wydaje się więc motywująca dla wykonawcy usługi, który chcąc uniknąć konsekwencji finansowych dołoży starań, by zrealizować usługę zgodnie z umową. Zaliczka okazuje się przynosić mniej obciążające konsekwencje dla usługodawcy, z tego względu nie spełnia roli odszkodowania, jak to ma miejsce w przypadku zadatku.

Zaliczka i zadatek z punktu widzenia wykonawcy usługi

Ciekawym wydaje się rozważenie powyższych alternatyw z punktu widzenia usługodawcy – osoba otrzymująca określoną kwotę finansową zobowiązana jest do wykonania usługi, jednak również podlega ryzyku nie dopełnienia umowy przez drugą stronę. Usługobiorca może bowiem zrezygnować z chęci odbioru zrealizowanych usług, przyczyniając się do wyraźnych strat finansowych osoby wykonującej daną usługę. W związku z tym zasadne wydaje się rozważenie możliwych sposobów zabezpieczenia usługodawcy zaliczką lub zadatkiem.

W związku z formalnymi podstawami przekazywania zadatku, wydaje się on najlepszym środkiem zabezpieczenia również dla usługodawcy – w przypadku rozwiązania umowy z winy usługobiorcy, wykonawca nie musi bowiem zwracać zadatku, warto jednak pamiętać o zawarciu podobnego zastrzeżenia w treści umowy.

Źródło: https://zaradnyfinansowo.pl/zaliczka-a-zadatek/